« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Acceptance region plotBiểu đồ vùng chấp nhận
In variables acceptance sampling, when both specifications are given and the standard deviation is unknown, this plot allows you to see the region of sample means and sample standard deviations for which you will accept a lot.Trong việc lấy mẫu chấp nhận biến, khi cả hai thông số kỹ thuật được cung cấp và độ lệch chuẩn không được biết đến, biểu đồ này cho phép bạn xem vùng của các trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu mà bạn sẽ chấp nhận một lô hàng.
This plot is useful in illustrating your sample requirements. As the sample standard deviation increases and reaches the maximum, the mean needs to be on target for you to accept a shipment. If the process variation is tight and the standard deviation is small, the mean can vary between the specification limits.Biểu đồ này hữu ích trong việc minh họa yêu cầu mẫu của bạn. Khi độ lệch chuẩn mẫu tăng lên và đạt đến giá trị tối đa, trung bình cần phải đúng mục tiêu để bạn có thể chấp nhận một lô hàng. Nếu biến thiên quy trình chặt chẽ và độ lệch chuẩn nhỏ, trung bình có thể thay đổi giữa các giới hạn thông số kỹ thuật.
For example, you sample 259 rollers from a shipment of 3600. The region inside the center triangle is between 0.395 and 0.415 for the sample means (which are the lower and upper specifications) and extends to 0.002753 or the maximum standard deviation.Ví dụ, bạn lấy mẫu 259 cuộn từ một lô hàng gồm 3600 cuộn. Vùng bên trong tam giác trung tâm nằm giữa 0.395 và 0.415 cho trung bình mẫu (là các giới hạn dưới và trên) và kéo dài đến 0.002753 hoặc độ lệch chuẩn tối đa.
Acceptance region plot Biểu đồ vùng chấp nhận
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo