« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
2 proportion testKiểm định 2 tỉ lệ
A hypothesis test for two population proportions to determine whether they are significantly different. This procedure uses the null hypothesis that the difference between two population proportions is equal to a hypothesized value (H0: p1 – p2 = P0), and tests it against an alternative hypothesis, which can be either left-tailed (p1 – p2 < P0), right-tailed (p1 – p2 > P0), or two-tailed (p1 – p2 ≠ P0 ).Một kiểm định giả thuyết cho hai tỉ lệ dân số để xác định xem chúng có khác nhau có ý nghĩa thống kê hay không. Thủ tục này sử dụng giả thuyết không rằng sự khác biệt giữa hai tỉ lệ dân số bằng một giá trị giả định (H0: p1 – p2 = P0), và kiểm tra nó so với một giả thuyết thay thế, có thể là đuôi trái (p1 – p2 < P0), đuôi phải (p1 – p2 > P0), hoặc hai đuôi (p1 – p2 ≠ P0 ).
For example, suppose Candidate A is running in a local election. You want to determine whether a person’s gender affects their vote, so you take two samples – one of men and one of women – and observe that 55% of men and 45% of women support Candidate A. You can use the 2 proportion test to determine whether this observed difference is statistically significant. The hypotheses of a two-tailed test would be:Ví dụ, giả sử Ứng cử viên A đang tranh cử trong một cuộc bầu cử địa phương. Bạn muốn xác định xem giới tính của một người có ảnh hưởng đến sự bỏ phiếu của họ không, vì vậy bạn lấy hai mẫu – một mẫu của nam và một mẫu của nữ – và quan sát thấy rằng 55% nam và 45% phụ nữ ủng hộ Ứng cử viên A. Bạn có thể sử dụng kiểm định 2 tỉ lệ để xác định xem sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không. Các giả thuyết của một kiểm định hai đuôi sẽ là:
H0: pm – pw = 0 (the proportion of men who support Candidate A is equal to the proportion of women who support Candidate A)H0: pm – pw = 0 (tỷ lệ của nam ủng hộ Ứng cử viên A bằng với tỷ lệ của nữ ủng hộ Ứng cử viên A)
H1: pm – pw ≠ 0 (the proportion of men who support Candidate A is not equal to the proportion of women who support Candidate A)H1: pm – pw ≠ 0 (tỷ lệ của nam ủng hộ Ứng cử viên A không bằng với tỷ lệ của nữ ủng hộ Ứng cử viên A)
2 proportion test Kiểm định 2 tỉ lệ
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo