« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
1-sample sign testKiểm định dấu mẫu đơn
A hypothesis test for the median of a single population. The procedure uses the null hypothesis that the population median (h) is equal to a hypothesized value (H0: h = h0), and tests it against an alternative hypothesis, which can be left-tailed (h < h0), right-tailed (h > h0), or two-tailed (h ≠ h0).Một kiểm định giả thuyết cho trung vị của một quần thể duy nhất. Thủ tục sử dụng giả thuyết không rằng trung vị của quần thể (h) bằng một giá trị giả định (H0: h = h0), và kiểm tra nó so với một giả thuyết thay thế, có thể là đuôi trái (h < h0), đuôi phải (h > h0), hoặc hai đuôi (h ≠ h0).
The 1-sample sign test is a nonparametric analog of the 1-sample t-test because it does not require the data to come from a normally distributed population, as the t-test does. Furthermore, the 1-sample sign test makes no assumptions about population symmetry.Kiểm định dấu mẫu đơn là một phép tương đồng không tham số của kiểm định t- mẫu đơn vì nó không yêu cầu dữ liệu đến từ một quần thể có phân phối chuẩn, như kiểm định t làm. Hơn nữa, kiểm định dấu mẫu đơn không đặt ra giả định về đối xứng của quần thể.
For example, the Human Resources department of a large company analyzes its payroll to determine whether the company’s median salary differs from the industry average of $45,000. Salary data are right-skewed, with many workers earning lower salaries and only a few executives earning high salaries. Because the data are nonnormal and asymmetric, the consultant chooses the nonparametric 1-sample sign test with these hypotheses: H0: h = 45000 and H0: h ≠ 45000. If the test’s p-value is less than your chosen significance level, you can reject the null hypothesis and conclude that the median salary differs from the industry average.Ví dụ, phòng Nhân sự của một công ty lớn phân tích bảng lương để xác định xem mức lương trung bình của công ty khác biệt so với mức lương trung bình ngành là $45,000. Dữ liệu lương có độ lệch phải, với nhiều công nhân kiếm lương thấp và chỉ có một vài quản lý cấp cao kiếm lương cao. Vì dữ liệu không chuẩn và không đối xứng, nhà tư vấn chọn kiểm định dấu mẫu đơn không tham số với các giả thuyết sau: H0: h = 45000 và H0: h ≠ 45000. Nếu giá trị p của kiểm định nhỏ hơn mức ý nghĩa bạn chọn, bạn có thể bác bỏ giả thuyết không và kết luận rằng mức lương trung vị khác biệt so với mức lương trung bình ngành.
1-sample sign test Kiểm định dấu mẫu đơn
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo