Tiến trình thực hiện dự án Six-Sigma thông thường theo các giai đọan sau: R-DMAIC-V

  1. Recognize (Nhận diện- R): Giai đoạn này tập trung vào việc nhận biết vấn đề hoặc cơ hội mà tổ chức cần giải quyết. Điều này bao gồm việc xác định mục tiêu của dự án và đặt ra câu hỏi cụ thể mà dự án sẽ giải quyết.
  2. Define (Xác định – D): Giai đoạn này liên quan đến việc xác định rõ các yếu tố chính của dự án, xác định các biến số quan trọng, và đặt ra mục tiêu cụ thể mà dự án sẽ đạt được.
  3. Measure (Đo lường – M): Trong giai đoạn này, người thực hiện dự án sẽ đo lường và thu thập dữ liệu để hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của quy trình. Điều này giúp xác định chính xác các vấn đề cần giải quyết.
  4. Analyze (Phân tích – A): Giai đoạn này tập trung vào việc phân tích dữ liệu để xác định nguyên nhân gốc của vấn đề. Các phương pháp thống kê và các công cụ phân tích dữ liệu thường được sử dụng để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến quy trình.
  5. Improve (Cải tiến – I): Sau khi đã xác định nguyên nhân, giai đoạn này tập trung vào việc phát triển và triển khai các giải pháp để cải thiện quy trình.
  6. Control (Kiểm soát – C): Giai đoạn cuối cùng nhấn mạnh vào việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng các cải tiến được duy trì và quy trình duy trì được ổn định theo thời gian.
  7. Validate (Xác nhận – V): Giai đoạn này có thể được thêm vào để xác nhận rằng các cải tiến đã đạt được được duy trì và đáp ứng mục tiêu đã đề ra.
Đọc thêm về DFSS và các tiến trình

Giai đoạnh nhận diện dự án Recognize phase

DEFINE Nhận biết, sự ưu tiên, và lựa chọn đúng dự án.

Xác định những đặc tính của sản phẩm chủ lực và những thông số của quá trình, hiểu rõ quá trình và đo lường các hoạt động

ANALYZE Nhận dạng các yếu tố cốt lõi của quá trình.

IMPROVE Thiết lập mô hình dự đoán và tối ưu hóa sự thực hiện.

CONTROL Giữ những lợi ích.

Giải đoạn xác nhận giá trị dự án

Ngoài ra chúng ta còn các cách tiếp cận khác ví dụ:

Trong thiết kế hay phát triển:  DFSS – Design for Six Sigma

Trong giao thương, dịch vụ: TSS – Transactional Six Sigma

Contact Me on Zalo