HƯỚNG DẪN GAME XẾP MÁY BAY AIRLINE

A. ĐỀ XUẤT CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM GAME (12 -25 người)

1. Người quản trò/ giảng viên

2. Khách hàng

3. Giám đốc nhà máy

4. Quản đốc/ kiểm soát sản xuất

5. Nhóm quan sát/ghi nhận dữ liệu

6. Người triển khai Lean

7. Bảo trì/ cơ điện

8. Kế toán kho 1, 2*, 3*,4* 9. Nhân viên cấp liệu 1, 2*,

10. Nhân viên lắp ráp 1, 2, 3,4,5,6*,7*

11. Đóng gói

12. Kiểm tra chất lượng 1, 2*, 3*, 4*

13. Lái xe

14. Nhà cung cấp thân

15. Nhà cung cấp đuôi

* Tùy chọn theo sỉ số lớp học

B. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐỀ NGHỊ

 

 

Xin vui lòng liên hệ để xem toàn bộ nội dung Mô phỏng Lean

Contact Me on Zalo