HƯỚNG DẪN GAME XẾP MÁY BAY AIRLINE

A. ĐỀ XUẤT CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM GAME (12 -25 người)

1. Người quản trò/ giảng viên

2. Khách hàng

3. Giám đốc nhà máy

4. Quản đốc/ kiểm soát sản xuất

5. Nhóm quan sát/ghi nhận dữ liệu

6. Người triển khai Lean

7. Bảo trì/ cơ điện

8. Kế toán kho 1, 2*, 3*,4* 9. Nhân viên cấp liệu 1, 2*,

10. Nhân viên lắp ráp 1, 2, 3,4,5,6*,7*

11. Đóng gói

12. Kiểm tra chất lượng 1, 2*, 3*, 4*

13. Lái xe

14. Nhà cung cấp thân

15. Nhà cung cấp đuôi

* Tùy chọn theo sỉ số lớp học

B. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐỀ NGHỊ

 

 

Xin vui lòng liên hệ để xem toàn bộ nội dung Mô phỏng Lean