« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
ArccosineArccosine
Determines the angle corresponding to a given cosine. Arccosine is defined in radians from 0 to π. For example, the arccosine of 0.5 is π/6 or 0.5230 radians.Xác định góc tương ứng với một cosin đã cho. Arccosine được xác định trong radians từ 0 đến π. Ví dụ, arccosine của 0.5 là π/6 hoặc 0.5230 radian.
Trigonometric functions are used to model periodic phenomena, such as cyclical seasonal patterns, and wave motion. They form the foundation for advanced analyses in electrical engineering, digital image processing, radiography, thermodynamics, telecommunications, and many other fields in science and technology.Các hàm lượng giác được sử dụng để mô hình hóa hiện tượng chu kỳ, như các mô hình mùa vụ chu kỳ và chuyển động sóng. Chúng tạo nên nền tảng cho các phân tích tiên tiến trong kỹ thuật điện, xử lý hình ảnh kỹ thuật số, chụp X-quang, nhiệt động học, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác trong khoa học và công nghệ.
In Minitab, you can use the Calculator to find the arccosine of a number or a column of data.Trong Minitab, bạn có thể sử dụng máy tính để tìm arccosine của một số hoặc một cột dữ liệu.
Arccosine is also called the inverse cosine and can be represented by cos⁻¹ x, arccos x, or acos x.Arccosine còn được gọi là cosine nghịch đảo và có thể được biểu diễn bằng cos⁻¹ x, arccos x, hoặc acos x.
Arccosine Góc mà cosin của nó là số
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo