« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Analyze Variability (DOE)Phân tích Biến thiên (DOE)
Identifies factor settings that produce less variable results in 2-level factorial designs with repeat or replicate measurements. Minitab calculates and stores the standard deviations of your responses and analyzes them to detect differences, or dispersion effects, across factor settings.Xác định cài đặt yếu tố tạo ra kết quả ít biến thiên hơn trong các thiết kế mức độ yếu tố 2 cấp với các đo lặp lại hoặc nhân bản. Minitab tính toán và lưu trữ độ lệch chuẩn của phản ứng của bạn và phân tích chúng để phát hiện sự khác biệt hoặc hiệu ứng phân tán, qua các cài đặt yếu tố.
For example, a publishing company wants to find the printing press (1, 2, or 3) and line speed (A, B, C, D) that results in the highest print quality. Using Analyze Variability, they find that one setting combination (press 1 and line speed B) results in excessive variation to the point that a large number of pages are unreadable. When analyzing the means using Analyze Factorial Design, they can find the settings that produce both the best average and most consistent response.Ví dụ, một công ty xuất bản muốn tìm máy in (1, 2 hoặc 3) và tốc độ dây chuyền (A, B, C, D) tạo ra chất lượng in cao nhất. Sử dụng Phân tích Biến thiên, họ nhận thấy rằng một sự kết hợp cài đặt (máy in 1 và tốc độ dây chuyền B) dẫn đến biến thiên quá mức đến mức một số trang rất nhiều không đọc được. Khi phân tích trung bình sử dụng Phân tích Thiết kế Factorial, họ có thể tìm ra cài đặt tạo ra cả trung bình tốt nhất và phản ứng đồng nhất nhất.
You can use the results of Analyze Variability as weights when you analyze the mean responses in Analyze Factorial Design. If the variances are not constant, observations with large variances are given relatively small weight and observations with small variances are given relatively large weight.Bạn có thể sử dụng kết quả của Phân tích Biến thiên làm trọng số khi bạn phân tích trung bình các phản ứng trong Phân tích Thiết kế Factorial. Nếu phương sai không đều, các quan sát với phương sai lớn được gán trọng số tương đối nhỏ và các quan sát với phương sai nhỏ được gán trọng số tương đối lớn.
Analyze Variability (DOE) Phân tích Biến thiên (DOE)
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo