« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Analysis of Variance (ANOVA) TableBảng Phân tích Phương sai (ANOVA)
The main output from an analysis of variance study arranged in a table. Lists the sources of variation, their degrees of freedom, the total sum of squares, and the mean squares. The analysis of variance table also includes the F-statistics and p-values. Use these to determine whether the predictors or factors are significantly related to the response.Đầu ra chính từ một nghiên cứu phân tích phương sai được sắp xếp trong một bảng. Liệt kê các nguồn biến thiên, bậc tự do của chúng, tổng tổng bình phương, và tổng bình phương trung bình. Bảng phân tích phương sai cũng bao gồm các thống kê F và giá trị p. Sử dụng chúng để xác định liệu các yếu tố hoặc dự đoán có mối quan hệ có ý nghĩa với biến phản ứng hay không.
Here are the components of an ANOVA table:Dưới đây là các thành phần của bảng ANOVA:
– Source: indicates the source of variation, either from the factor, the interaction, or the error. The total is a sum of all the sources.– Nguồn: chỉ ra nguồn biến thiên, có thể từ yếu tố, sự tương tác, hoặc lỗi. Tổng cộng là tổng của tất cả các nguồn.
– DF (degrees of freedom): degrees of freedom from each source. If a factor has three levels, the degrees of freedom is 2 (n-1). If you have a total of 30 observations, the degrees of freedom total is 29 (n – 1).– DF (bậc tự do): bậc tự do từ mỗi nguồn. Nếu một yếu tố có ba cấp độ, thì bậc tự do là 2 (n-1). Nếu bạn có tổng cộng 30 quan sát, bậc tự do tổng cộng là 29 (n – 1).
– SS (sum of squares): sum of squares between groups (factor) and the sum of squares within groups (error).– SS (tổng bình phương): tổng bình phương giữa các nhóm (yếu tố) và tổng bình phương trong các nhóm (lỗi).
– MS (mean squares): found by dividing the sum of squares by the degrees of freedom.– MS (tổng bình phương trung bình): được tính bằng cách chia tổng bình phương cho bậc tự do.
– F (F-statistic): calculated by dividing the factor MS by the error MS. Compare this ratio against a critical F or use the p-value to determine significance.– F (Thống kê F): tính bằng cách chia MS của yếu tố cho MS của lỗi. So sánh tỷ lệ này với F quan trọng hoặc sử dụng giá trị p để xác định ý nghĩa.
– P (p-value): use to determine whether a factor is significant; typically compare against an alpha value of 0.05. If the p-value is lower than 0.05, then the factor is significant.– P (giá trị p): sử dụng để xác định xem một yếu tố có ý nghĩa không; thường so sánh với giá trị alpha là 0.05. Nếu giá trị p nhỏ hơn 0.05, thì yếu tố đó là ý nghĩa.
One-way ANOVA tableBảng ANOVA một chiều
Example: Suppose you run an ANOVA to determine which of three different colored flyers produced the most sales. You set up the ANOVA so that your factor is “flyer color” which has the three levels of “black and white”, “red” and “yellow.” Your response variable is weekly sales during the test period, 10 weeks. Since you are examining one factor you use a one-way ANOVA.Ví dụ: Giả sử bạn thực hiện một ANOVA để xác định loại tờ rơi nào trong ba tờ rơi khác nhau tạo ra doanh số bán hàng cao nhất. Bạn thiết lập ANOVA để yếu tố của bạn là “màu tờ rơi” có ba cấp độ là “đen trắng”, “đỏ” và “vàng”. Biến phản ứng của bạn là doanh số bán hàng hàng tuần trong thời gian thử nghiệm, 10 tuần. Vì bạn đang xem xét một yếu tố nên bạn sử dụng ANOVA một chiều.
SourceNguồn
FactorYếu tố
ErrorLỗi
DFBậc tự do
SSTổng bình phương
MSTổng bình phương trung bình
FThống kê F
PGiá trị p
The p-value of 0.000 indicates that the factor of color is significant. For a two-way ANOVA, you will have two factors and an interaction term. For DOE and regression applications, you can have several factors, or sources of variation.Giá trị p là 0.000 cho thấy rằng yếu tố màu sắc là có ý nghĩa. Đối với ANOVA hai chiều, bạn sẽ có hai yếu tố và một thuật ngữ tương tác. Đối với ứng dụng DOE và hồi quy, bạn có thể có một số yếu tố hoặc nguồn biến thiên.
Analysis of Variance (ANOVA) Table Bảng Phân tích Phương sai (ANOVA)
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo