« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Analysis of Variance (ANOVA)Phân tích Phương sai (ANOVA)
Tests the hypothesis that the means of two or more populations are equal. ANOVAs evaluate the importance of one or more factors by comparing the response variable means at the different factor levels. The null hypothesis states that all population means (factor level means) are equal while the alternative hypothesis states that at least one is different.Kiểm định giả thuyết rằng giá trị trung bình của hai hoặc nhiều quần thể là bằng nhau. ANOVA đánh giá sự quan trọng của một hoặc nhiều yếu tố bằng cách so sánh giá trị trung bình biến phản ứng ở các cấp độ yếu tố khác nhau. Giả thuyết không có (null hypothesis) khẳng định rằng tất cả các giá trị trung bình của quần thể (giá trị trung bình cấp độ) là bằng nhau trong khi giả thuyết thay thế cho rằng ít nhất một giá trị trung bình khác biệt.
To run an ANOVA, you must have a continuous response variable and at least one categorical factor with two or more levels. ANOVAs require data from normally distributed populations with roughly equal variances between factor levels.Để thực hiện ANOVA, bạn phải có một biến phản ứng liên tục và ít nhất một yếu tố phân loại với hai hoặc nhiều cấp độ. ANOVA yêu cầu dữ liệu từ các quần thể phân phối theo phân phối chuẩn với phương sai gần bằng nhau giữa các cấp độ yếu tố.
For example, you design an experiment to assess the durability of four experimental carpet products. You place a sample of each carpet type in ten homes and you measure durability after 60 days. Because you are examining one factor (carpet type) you use a one-way ANOVA.Ví dụ, bạn thiết kế một thí nghiệm để đánh giá độ bền của bốn sản phẩm thảm thí nghiệm. Bạn đặt một mẫu của mỗi loại thảm trong mười ngôi nhà và bạn đo độ bền sau 60 ngày. Vì bạn đang xem xét một yếu tố (loại thảm) nên bạn sử dụng một ANOVA một chiều.
If the p-value is less than your alpha, then you conclude that at least one durability mean is different. To further explore the differences between specific means, use a multiple comparison method such as Tukey’s.Nếu giá trị p nhỏ hơn alpha của bạn, sau đó bạn kết luận rằng ít nhất một giá trị trung bình về độ bền là khác biệt. Để khám phá sâu hơn về sự khác biệt giữa các giá trị trung bình cụ thể, hãy sử dụng một phương pháp so sánh đa nhóm như phương pháp của Tukey.
The name “analysis of variance” is based on the manner in which the procedure uses variances to determine whether the means are different. The procedure works by comparing the variance between group means versus the variance within groups as a method of determining whether the groups are all part of one larger population or separate populations with different characteristics.Tên “phân tích phương sai” được dựa trên cách thức thủ tục sử dụng phương sai để xác định xem các giá trị trung bình có khác nhau hay không. Thủ tục hoạt động bằng cách so sánh phương sai giữa giá trị trung bình của nhóm so với phương sai trong các nhóm như một phương pháp xác định xem các nhóm có phải là một phần của một quần thể lớn hơn hay là các quần thể riêng biệt với các đặc điểm khác nhau.
Minitab has different types of ANOVAs to allow for additional factors, types of factors, and different designs to suit your specific needs.Minitab có các loại ANOVA khác nhau để cho phép yếu tố bổ sung, các loại yếu tố và các thiết kế khác nhau để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.
Analysis of Variance (ANOVA) Phân tích Phương sai (ANOVA)
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo