« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Alpha for Axial PointsAlpha cho các điểm trục
The distance of each axial point (also called star point) from the center in a central composite design. This value (α), along with the number of center points, determines whether a design can be orthogonally blocked and is rotatable.Khoảng cách của mỗi điểm trục (còn được gọi là điểm sao) từ trung tâm trong một thiết kế hỗn hợp trung tâm. Giá trị này (α), cùng với số lượng điểm trung tâm, quyết định liệu một thiết kế có thể được chặn vuông góc và có thể quay hay không.
Alpha for Axial Points Alpha cho các điểm trục
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo