« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Alias structure and confoundingCấu trúc đồng nghĩa và hiện tượng nhầm lẫn
Effects that cannot be estimated separately from one another are said to be confounded. Confounding occurs when you use a fractional factorial design, because you do not run all factor level combinations. For example, if factor A is confounded with the 3-way interaction BCD, then the estimated effect for A is the sum of the effect of A and the effect of BCD. These effects are also said to be aliased. The alias structure describes the confounding that occurs in the design.Những hiệu ứng không thể ước tính riêng lẻ từ nhau được gọi là bị nhầm lẫn. Hiện tượng nhầm lẫn xảy ra khi bạn sử dụng một thiết kế mẫu cực phân, vì bạn không chạy tất cả các kết hợp mức độ yếu tố. Ví dụ, nếu yếu tố A bị nhầm lẫn với tương tác 3 chiều BCD, thì hiệu ứng ước tính cho A là tổng của hiệu ứng của A và hiệu ứng của BCD. Những hiệu ứng này cũng được gọi là đồng nghĩa. Cấu trúc đồng nghĩa mô tả sự nhầm lẫn xảy ra trong thiết kế.
Effects that are aliased, or confounded, cannot be estimated separately from one another. For example, if the two-way interaction, BC, is confounded with the three-way interaction, ADE, you will not be able to tell whether a significant effect is due to the BC interaction or the ADE interaction.Những hiệu ứng được đồng nghĩa, hoặc bị nhầm lẫn, không thể được ước tính riêng lẻ từ nhau. Ví dụ, nếu tương tác hai chiều, BC, bị nhầm lẫn với tương tác ba chiều, ADE, bạn sẽ không thể nói được rằng một hiệu ứng đáng kể là do tương tác BC hay tương tác ADE.
The key to the alias structure is the identity statement, for example, I + ABCDE. To determine which effects are confounded, multiply the term of interest by the identity statement and then eliminate the squared terms. For example, to find the term that BC is confounded with:Chìa khóa của cấu trúc đồng nghĩa là câu lệnh định danh, ví dụ như I + ABCDE. Để xác định những hiệu ứng bị nhầm lẫn, nhân thuật ngữ quan tâm với câu lệnh định danh và sau đó loại bỏ các thuật ngữ bình phương. Ví dụ, để tìm thuật ngữ mà BC bị nhầm lẫn với:
(BC)(I + ABCDE) = BC + AB2C2DE = BC + ADE(BC)(I + ABCDE) = BC + AB2C2DE = BC + ADE
Therefore, BC and ADE are confounded with one another.Do đó, BC và ADE bị nhầm lẫn với nhau.
Alias structure and confounding Cấu trúc đồng nghĩa và hiện tượng nhầm lẫn
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo