« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Aggregate dataDữ liệu tổng hợp
Essentially summary data, Minitab will create columns of aggregate data as a storage option for tables commands and logistic regression analyses. In logistic regression, these columns summarize the number of trials and/or occurrences of each factor/covariate pattern.Định nghĩa dữ liệu tóm tắt, Minitab sẽ tạo cột dữ liệu tổng hợp như một lựa chọn lưu trữ cho các lệnh bảng và phân tích hồi quy logistic. Trong hồi quy logistic, các cột này tóm tắt số lần thử nghiệm và/hoặc sự xuất hiện của mỗi mẫu hình yếu tố/thay đổi.
For example, a binary logistic regression analysis was performed on this data, and Number of occurrences of the event was chosen as a storage option. This resulted in the creation of a column of aggregate data stored in NOCC1. From the first row, NOCC1 tells us that the combination of High Setting, Fast Speed, and Strength of 140 occurred three times in this data set.Ví dụ, một phân tích hồi quy logistic nhị phân được thực hiện trên dữ liệu này, và Số lần xuất hiện của sự kiện đã được chọn là một lựa chọn lưu trữ. Điều này dẫn đến việc tạo ra một cột dữ liệu tổng hợp được lưu trữ trong NOCC1. Từ dòng đầu tiên, NOCC1 cho chúng ta biết rằng kết hợp của Thiết lập Cao, Tốc độ Nhanh và Sức mạnh là 140 đã xuất hiện ba lần trong tập dữ liệu này.
Aggregate data Dữ liệu tổng hợp
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo