« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Adjusted p-valueGiá trị p được điều chỉnh
Used for multiple comparisons in General Linear Model ANOVA, the adjusted p-value indicates which factor level comparisons within a family of comparisons (hypothesis tests) are significantly different. If the adjusted p-value is less than alpha, then you reject the null hypothesis. The adjustment limits the family error rate to the alpha level you choose. If you use a regular p-value for multiple comparisons, then the family error rate grows with each additional comparison. The adjusted p-value also represents the smallest family error rate at which a particular null hypothesis will be rejected.Được sử dụng cho nhiều so sánh trong ANOVA Mô hình Tuyến tính Tổng quát, giá trị p được điều chỉnh chỉ ra những so sánh cấp độ yếu tố bên trong một nhóm các so sánh (kiểm định giả thuyết) có sự khác biệt đáng kể. Nếu giá trị p được điều chỉnh nhỏ hơn alpha, bạn sẽ bác bỏ giả thuyết không có hiệu lực. Việc điều chỉnh này giới hạn tỷ lệ lỗi gia đình về mức alpha bạn chọn. Nếu bạn sử dụng giá trị p thông thường cho nhiều so sánh, tỷ lệ lỗi gia đình sẽ tăng lên với mỗi so sánh bổ sung. Giá trị p được điều chỉnh cũng biểu thị tỷ lệ lỗi gia đình nhỏ nhất mà một giả thuyết không có hiệu lực cụ thể sẽ bị bác bỏ.
It is important to consider the family error rate when making multiple comparisons because your chances of committing a type I error for a series of comparisons is greater than the error rate for any one comparison alone. See “Individual and family error rate” for more details.Việc xem xét tỷ lệ lỗi gia đình khi thực hiện nhiều so sánh là rất quan trọng bởi vì cơ hội của bạn để phạm phải lỗi loại I cho một loạt các so sánh lớn hơn tỷ lệ lỗi cho bất kỳ một so sánh nào một mình. Xem “Tỷ lệ lỗi cá nhân và lỗi gia đình” để biết thêm chi tiết.
Suppose you compare the strength of steel sampled from four different factories. You analyze the data with GLM, which produces the following output:Giả sử bạn so sánh sức mạnh của thép lấy mẫu từ bốn nhà máy khác nhau. Bạn phân tích dữ liệu bằng GLM, cho ra kết quả như sau:
Adjusted p-value Giá trị p được điều chỉnh
You choose an alpha of 0.05 which, in conjunction with the adjusted p-value, limits the family error rate to 0.05. At this level, the differences between factories 1-3, 1-4, 2-3, and 2-4 are significant. If you lower the family error rate to 0.01, the differences between factories 1-4, 2-3, and 2-4 are still significant.Bạn chọn một alpha là 0.05, trong kết hợp với giá trị p được điều chỉnh, giới hạn tỷ lệ lỗi gia đình thành 0.05. Ở mức này, sự khác biệt giữa các nhà máy 1-3, 1-4, 2-3 và 2-4 là đáng kể. Nếu bạn giảm tỷ lệ lỗi gia đình xuống 0.01, sự khác biệt giữa các nhà máy 1-4, 2-3 và 2-4 vẫn là đáng kể.
Adjusted p-value Giá trị p được điều chỉnh
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo