« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Accuracy and precisionĐộ đúng đắn và độ chính xác
Two categories of measurement error. Accuracy refers to how close measurements are to the “true” value, while precision refers to how close measurements are to each other. Accuracy and precision are usually evaluated through various measurement system analysis tools, such as Gage R&R Studies.Hai loại lỗi đo lường. Độ đúng đắn đề cập đến sự gần gũi của các đo lường đối với giá trị “đúng”, trong khi độ chính xác đề cập đến sự gần gũi của các đo lường với nhau. Độ đúng đắn và độ chính xác thường được đánh giá thông qua các công cụ phân tích hệ thống đo lường khác nhau, như các nghiên cứu Gage R&R.
Within any measurement system, you can have one or both of these types of problems. For example, suppose you are producing 200mg medication tablets. In your sampling, you test the weight of these tablets. You can have a device that measures the tablets precisely (little variation in the measurements) but not accurately- Measurements of a single tablet may be 205.54mg, 205.43mg, 205.03mg. You can also have a device that is accurate (the average of the measurements is very close to the accurate value), but not precise. That is, the measurements have large variance: 198.54mg, 202.78mg, 200.33mg. You can also have a device that is neither accurate nor precise.Trong bất kỳ hệ thống đo lường nào, bạn có thể gặp một hoặc cả hai loại vấn đề này. Ví dụ, giả sử bạn đang sản xuất viên thuốc 200mg. Trong quá trình lấy mẫu, bạn kiểm tra trọng lượng của các viên thuốc này. Bạn có thể có một thiết bị đo chính xác việc đo trọng lượng các viên thuốc (độ biến thiên trong các đo lường nhỏ) nhưng không đúng đắn – Đo lường của một viên thuốc có thể là 205.54mg, 205.43mg, 205.03mg. Bạn cũng có thể có một thiết bị đúng đắn (trung bình của các đo lường rất gần với giá trị đúng đắn), nhưng không chính xác. Điều đó có nghĩa là, các đo lường có độ biến thiên lớn: 198.54mg, 202.78mg, 200.33mg. Bạn cũng có thể có một thiết bị không chính xác hoặc không đúng đắn.
Accuracy and precision Độ đúng đắn và độ chính xác
The accuracy of a measurement system has three components: bias, linearity, and stability. The precision of a measurement system has two components: repeatability and reproducibility. These components can be studied in more detail with various gage studies.Độ đúng đắn của một hệ thống đo lường có ba thành phần: sai số, tuyến tính và ổn định. Độ chính xác của một hệ thống đo lường có hai thành phần: tính lập lại và tính tái sản xuất. Những thành phần này có thể được nghiên cứu chi tiết hơn với các nghiên cứu gage khác nhau.
The integrity of your data depends upon the integrity of your measurement system. If you detect problems with accuracy and precision, you must improve the measurement system before you can rely upon your data.Sự toàn vẹn của dữ liệu của bạn phụ thuộc vào sự toàn vẹn của hệ thống đo lường của bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề với độ đúng đắn và độ chính xác, bạn phải cải thiện hệ thống đo lường trước khi bạn có thể dựa vào dữ liệu của mình.
Accuracy and precision Độ đúng đắn và độ chính xác
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo