« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Acceptance samplingLấy mẫu chấp nhận
Inspection plan that enables you to accept or reject a particular lot of incoming material based on the data from a representative sample.Kế hoạch kiểm tra cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối một lô hàng cụ thể của vật liệu đầu vào dựa trên dữ liệu từ một mẫu đại diện.
For example, you receive a shipment of 10,000 microchips. You either cannot or do not want to inspect the entire shipment. With acceptance sampling you can develop a plan to determine how many microchips you need to examine (sample size) and how many defects are allowed within the sample (acceptance number). In this case, suppose your acceptable quality level (AQL) is 1.5% and the rejectable quality level (RQL) is 5.0%, and you assume alpha = 0.05 and beta = 0.1. Minitab’s generated sampling plan indicates that you will need to inspect 206 chips. If 6 or fewer of the 206 inspected microchips are defective, you will accept the entire shipment. If 7 or more are defective, you will reject the entire shipment.Ví dụ, bạn nhận được một lô hàng gồm 10.000 vi mạch. Bạn không thể hoặc không muốn kiểm tra toàn bộ lô hàng. Với lấy mẫu chấp nhận, bạn có thể phát triển một kế hoạch để xác định số lượng vi mạch cần kiểm tra (kích thước mẫu) và số lượng khuyết điểm được phép trong mẫu (số chấp nhận). Trong trường hợp này, giả sử mức chất lượng chấp nhận được (AQL) là 1.5% và mức chất lượng không chấp nhận được (RQL) là 5.0%, và bạn giả định alpha = 0.05 và beta = 0.1. Kế hoạch lấy mẫu được tạo ra bởi Minitab cho biết bạn sẽ cần kiểm tra 206 vi mạch. Nếu 6 hoặc ít hơn trong số 206 vi mạch được kiểm tra có khuyết điểm, bạn sẽ chấp nhận toàn bộ lô hàng. Nếu có 7 hoặc nhiều hơn có khuyết điểm, bạn sẽ từ chối toàn bộ lô hàng.
Acceptance sampling is a major component of quality control and is useful when the cost of testing is high compared to the cost of passing a defective or when testing is destructive. It is a compromise between doing 100% inspection and no inspection at all. Acceptance sampling can be done on attribute or measured quality characteristics.Lấy mẫu chấp nhận là một phần quan trọng của kiểm soát chất lượng và hữu ích khi chi phí kiểm tra cao so với chi phí việc thông qua một sản phẩm có khuyết điểm hoặc khi kiểm tra là phá hủy. Đó là một sự khoan dung giữa việc thực hiện kiểm tra 100% và không kiểm tra hoàn toàn. Lấy mẫu chấp nhận có thể được thực hiện trên các đặc tính chất lượng thuộc tính hoặc đo lường.
Acceptance sampling Lấy mẫu chấp nhận
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo