« Back to Glossary Index
EnglishTiếng Việt
Acceptable quality level (AQL)Mức chất lượng chấp nhận được (AQL)
The poorest level of quality from a supplier’s process that would be considered acceptable as a process average. You want to design a sampling plan that accepts a particular lot of product at the AQL most of the time.Mức chất lượng thấp nhất từ quy trình của nhà cung cấp mà sẽ được coi là chấp nhận được như một trung bình quy trình. Bạn muốn thiết kế một kế hoạch lấy mẫu chấp nhận một lô sản phẩm cụ thể tại AQL trong hầu hết thời gian.
For example, you receive a shipment of microchips and your acceptable quality level (AQL) is 1.5%. Realizing that you won’t always make the correct decision (sampling risk) you set the producer’s risk (alpha) at 0.05. This means that approximately 95% of the time you will correctly accept a lot with a quality level of 1.5% or better and 5% of the time you will incorrectly reject the lot with a quality level of 1.5% or better.Ví dụ, bạn nhận được một lô giao hàng vi mạch và mức chất lượng chấp nhận được (AQL) của bạn là 1.5%. Nhận ra rằng bạn sẽ không luôn luôn đưa ra quyết định đúng đắn (rủi ro lấy mẫu) nên bạn đặt rủi ro của nhà sản xuất (alpha) là 0.05. Điều này có nghĩa là khoảng 95% thời gian bạn sẽ chấp nhận chính xác một lô có mức chất lượng 1.5% hoặc cao hơn và 5% thời gian bạn sẽ từ chối một cách không chính xác lô có mức chất lượng 1.5% hoặc cao hơn.
While the AQL describes what the sampling plan will accept, the rejectable quality level (RQL) describes what the sampling plan will reject.Trong khi AQL mô tả những gì kế hoạch lấy mẫu sẽ chấp nhận, mức chất lượng không chấp nhận được (RQL) mô tả những gì kế hoạch lấy mẫu sẽ từ chối.
Acceptable quality level (AQL) Mức chất lượng chấp nhận được (AQL)
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo