« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
3D scatterplotBiểu đồ phân tán 3D
Use to explore the potential relationship between three variables. When you create a 3D scatterplot, you usually display variables in three dimensions with predictor variables on the x-axis and y-axis and the response variable on the z-axis.Sử dụng để khám phá mối quan hệ tiềm năng giữa ba biến số. Khi bạn tạo một biểu đồ phân tán 3D, bạn thường hiển thị biến số trong ba chiều với biến dự đoán trên trục x và trục y và biến phản ứng trên trục z.
For example, you may want to examine how temperature and humidity affect the drying time of paint, or how horsepower and tire pressure affect a vehicle’s fuel efficiency.Ví dụ, bạn có thể muốn xem xét làm thế nào nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng đến thời gian khô của sơn, hoặc làm thế nào công suất và áp suất lốp ảnh hưởng đến hiệu suất nhiên liệu của một phương tiện.
This 3D scatterplot shows how reheat time (y) and temperature (x) affect the quality (z) of a frozen entree. You can rotate a 3D scatterplot to view it from different angles.Biểu đồ phân tán 3D này cho thấy làm thế nào thời gian nấu lại (y) và nhiệt độ (x) ảnh hưởng đến chất lượng (z) của một món động lạnh. Bạn có thể xoay biểu đồ phân tán 3D để xem nó từ các góc độ khác nhau.
3D scatterplot Biểu đồ phân tán 3D
3D scatterplot Biểu đồ phân tán 3D
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo