« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
1 Variance testKiểm định Phương sai 1 mẫu
A hypothesis test to determine whether the variance of one population is equal to a target value. Its null hypothesis states that the population variance (s^2) equals a hypothesized value (H0: s^2 = s^20). The alternative hypothesis can be left-tailed (s^2 < s^20), right-tailed (s^2 > s^20), or two-tailed (s^2 ≠ s^20).Một kiểm định giả thuyết để xác định xem phương sai của một quần thể có bằng một giá trị mục tiêu hay không. Giả thuyết không của nó cho biết rằng phương sai của quần thể (s^2) bằng một giá trị giả định (H0: s^2 = s^20). Giả thuyết thay thế có thể là đuôi trái (s^2 < s^20), đuôi phải (s^2 > s^20), hoặc hai đuôi (s^2 ≠ s^20).
For example, a delivery company serving one metropolitan area wants to improve its delivery estimates by reducing the variance of delivery times. A manager decides that the delivery process is unacceptable if the variance in delivery times exceeds 25 minutes², which equals a standard deviation of 5 minutes. She collects delivery time data from the past month and performs a right-tailed 1 Variance test with the following hypotheses:Ví dụ, một công ty giao hàng phục vụ một khu vực đô thị muốn cải thiện ước tính giao hàng bằng cách giảm phương sai của thời gian giao hàng. Một người quản lý quyết định rằng quá trình giao hàng không chấp nhận được nếu phương sai trong thời gian giao hàng vượt quá 25 phút², tương đương với độ lệch chuẩn là 5 phút. Cô ấy thu thập dữ liệu thời gian giao hàng từ tháng trước và thực hiện một kiểm định Phương sai 1 mẫu theo hướng phải (right-tailed) với các giả thuyết sau:
H0: s^2 = 25H0: s^2 = 25
H1: s^2 > 25H1: s^2 > 25
The test produces a p-value of 0.50, so the manager fails to reject the null hypothesis: no evidence exists to suggest the population variance exceeds 25. The delivery process is acceptable.Kiểm định cho ra giá trị p-value là 0,50, vì vậy người quản lý không bác bỏ giả thuyết không: không có bằng chứng nào cho thấy phương sai của quần thể vượt quá 25. Quá trình giao hàng là chấp nhận được.
1 Variance test Kiểm định Phương sai 1 mẫu
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo