« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
1-sample Z-testKiểm định Z một mẫu
Tests whether a normal population mean is equal to a target value. This test requires the population variance to be known; if you do not know the population variance, use the 1-sample t-test instead. The 1-sample Z-test uses the null hypothesis that the population mean (m) is equal to a hypothesized value (H0: m = m0), and tests it against an alternative hypothesis, which can be either left-tailed (m < m0), right-tailed (m > m0), or two-tailed (m ≠ m0).Kiểm định xem giá trị trung bình của một quần thể chuẩn có bằng một giá trị mục tiêu hay không. Kiểm định này yêu cầu phương sai của quần thể phải được biết; nếu bạn không biết phương sai của quần thể, hãy sử dụng kiểm định t một mẫu thay thế. Kiểm định Z một mẫu sử dụng giả thuyết không rằng giá trị trung bình của quần thể (m) bằng một giá trị giả định (H0: m = m0), và kiểm tra nó so với một giả thuyết thay thế, có thể là đuôi trái (m < m0), đuôi phải (m > m0), hoặc hai đuôi (m ≠ m0).
For example, results of IQ tests and other standardized tests often have a known population variance. Suppose millions of students take a certain standardized test every year, in which scores range from 0 to 100. A group of 40 students takes the test and obtains a mean score of 85. You want to determine whether this score is statistically different than the national average of 80. Historical results indicate the population variance to be 100. Because the population variance is known, the 1-sample Z-test is appropriate.Ví dụ, kết quả của các bài kiểm tra IQ và các bài kiểm tra chuẩn hóa khác thường có phương sai của quần thể được biết đến. Giả sử hàng triệu học sinh tham gia một bài kiểm tra chuẩn hóa nhất định hàng năm, trong đó điểm số dao động từ 0 đến 100. Một nhóm 40 học sinh tham gia bài kiểm tra và đạt được điểm trung bình là 85. Bạn muốn xác định xem điểm này có khác biệt thống kê so với trung bình quốc gia là 80 hay không. Kết quả lịch sử cho thấy phương sai của quần thể là 100. Bởi vì phương sai của quần thể được biết đến, kiểm định Z một mẫu là phù hợp.
1-sample Z-test Kiểm định Z một mẫu
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo