« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
1-sample Wilcoxon testKiểm định Wilcoxon một mẫu
A nonparametric hypothesis test for the median of a single population. The procedure uses the null hypothesis that the population median (h) is equal to a hypothesized value (H0: h = h0), and tests it against an alternative hypothesis, which can be either left-tailed (h < h0), right-tailed (h > h0), or two-tailed (h ≠ h0).Một kiểm định giả thuyết không tham số cho trung vị của một quần thể duy nhất. Thủ tục sử dụng giả thuyết không rằng trung vị của quần thể (h) bằng một giá trị giả định (H0: h = h0), và kiểm tra nó so với một giả thuyết thay thế, có thể là đuôi trái (h < h0), đuôi phải (h > h0), hoặc hai đuôi (h ≠ h0).
For example, suppose you are a statistician for a company that administers standardized tests for students, and you want to know whether the test’s median score has changed from the historical value of 50. You select a sample of students to take the standardized test and observe a median score of 60. You perform a 1-sample Wilcoxon test on this sample, with these hypotheses: H0: h = 50 and H0: h ≠ 50. If the test’s p-value is less than your chosen significance level, you can reject the null hypothesis and conclude that the median score has changed.Ví dụ, giả sử bạn là một nhà thống kê cho một công ty tổ chức bài kiểm tra chuẩn hóa cho sinh viên, và bạn muốn biết xem điểm trung vị của bài kiểm tra đã thay đổi so với giá trị lịch sử là 50. Bạn chọn một mẫu sinh viên để tham gia bài kiểm tra chuẩn hóa và quan sát được điểm trung vị là 60. Bạn thực hiện kiểm định Wilcoxon một mẫu trên mẫu dữ liệu này, với các giả thuyết sau: H0: h = 50 và H0: h ≠ 50. Nếu giá trị p của kiểm định nhỏ hơn mức ý nghĩa bạn chọn, bạn có thể bác bỏ giả thuyết không và kết luận rằng điểm trung vị đã thay đổi.
The 1-sample Wilcoxon test is a nonparametric analog of the 1-sample t-test because it does not require the data to come from a normally distributed population, as the t-test does. However, the 1-sample Wilcoxon test also assumes the data comes from a symmetric distribution, such as the uniform or Cauchy distributions. If you cannot justify this assumption of symmetry, use the nonparametric 1-sample sign test, which does not assume a symmetric distribution.Kiểm định Wilcoxon một mẫu là một bản sao không tham số của kiểm định t mẫu đơn vì nó không yêu cầu dữ liệu đến từ một quần thể có phân phối chuẩn, như kiểm định t. Tuy nhiên, kiểm định Wilcoxon một mẫu cũng giả định rằng dữ liệu đến từ một phân phối đối xứng, như phân phối đồng đều hoặc phân phối Cauchy. Nếu bạn không thể chứng minh được giả định về tính đối xứng này, hãy sử dụng kiểm định dấu mẫu không tham số, không giả định về phân phối đối xứng.
1-sample Wilcoxon test Kiểm định Wilcoxon một mẫu
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo