« Back to Glossary Index
Tiếng AnhTiếng Việt
1-sample t-testKiểm định t mẫu đơn
Compares the sample mean to a hypothesized value. For example, a soft-drink company claims that on average its 12-ounce can of soda contains 20 calories. You can use a 1-sample t-test to assess whether the manufacturer’s claim is not true.So sánh giá trị trung bình mẫu với một giá trị giả định. Ví dụ, một công ty sản xuất đồ uống có ga tuyên bố rằng trên trung bình, lon nước ngọt 12 ounce của họ chứa 20 calo. Bạn có thể sử dụng kiểm định t mẫu đơn để đánh giá xem tuyên bố của nhà sản xuất có đúng không.
1-sample t-test compares the sample mean to the hypothesized value relative to the variability in the sample. The results indicate whether the difference between the values is statistically significant.Kiểm định t mẫu đơn so sánh giá trị trung bình mẫu với giá trị giả định liên quan đến sự biến động trong mẫu. Kết quả cho biết xem sự khác biệt giữa các giá trị có ý nghĩa thống kê hay không.
Use 1-sample t-test when:Sử dụng kiểm định t mẫu đơn khi:
– Population standard deviation is unknown– Độ lệch chuẩn của quần thể không được biết
– Sample is randomly drawn from a population– Mẫu được rút ngẫu nhiên từ một quần thể
1-sample t-test Kiểm định t mẫu đơn
« Quay lại danh mục
Contact Me on Zalo