Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

Đầu năm 2017 Công Ty Cp Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong lựa chọn CiCC cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai chương trình cải tiến theo phương pháp Lean-TPM cho nhà máy mẫu tại Lô C2, KCN Đồng An 2 – Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương với các nội dung cụ thể như sau:

1. Xây dựng và triển khai mô hình Lean-TPM tập trung vào: 6S, Bảo trì tự quản, Bảo trì có kế hoạch, Hệ thống kéo Kanban, Chuyển đổi nhanh, Hoạt động nhóm cải tiến có trọng tâm, Phát triển năng lực nguồn nhân lực thông qua đào tạo huấn luyện đa kỹ năng và xoay vòng công việc, thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả KPI theo Balanced Scorecard. Kế Hoạch Tổng Thể 13 Tháng Triển Khai

  1. Nội dung 0. Giai đoạn chuẩn bị – Đào tạo huấn luyện về Nhận thức và thực hành phương pháp công cụ Lean-TPM. Kế hoạch thực hiện và nội dung chương trình chi tiết theo Chương trình huấn luyện nhận thức và thực hành Lean-TPM (4 ngày).
  2. Nội dung 1. Kết nối mục tiêu chiến lược tới từng Phòng/ ban tại Nhà Máy. Xây dựng và hoàn tất Ma trân triển khai chính sách (Policy Deployment Matrix) và Hỗ trợ xây dựng các biểu mẫu đo lường và báo cáo (Ngày – Tuần – Tháng) bằng Excel. Kế hoạch triển khai chi tiết theo Kế hoạch xây dựng Ma trận triển khai chính sách và báo cáo KPI.
  3. Nội dung 2. Hướng dẫn triển khai 6S cho tất cả các khu vực và phạm vị trong nhà máy – Hướng dẫn triển khai Bảo trì tự quản (AM) bước 0, 1, 2, 3 tại 04 DÂY CHUYỀN MẪU và nhân rộng mô hình AM bước 0, 1, 2, 3 cho 50% các chuyền/ khu vực. Kế hoạch triển khai chi tiết theo Kế hoạch triển khai 6S và bảo trì tự quản AM.
  4. Nội dung 3. Hướng dẫn triển khai trụ cột Bảo trì có kế hoạch PM bước 1, 2, 3 tại 04 DÂY CHUYỀN MẪU – Hướng dẫn triển khai PM bước 4 và Thiết kế – Phát triển- Triển khai Phân hệ CiCC – CMMS: Computerized maintenance management system / Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính áp dụng tại 04 DÂY CHUYỀN MẪU. Kế hoạch triển khai chi tiết theo Kế hoạch triển khai bảo trì có kế hoạch PM và Phân hệ CiCC – CMMS.
  5. Nội dung 4. Triển khai áp dụng công cụ SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ (Value Stream Mapping) cho Sản phẩm ống nhựa VPC. Triển khai áp dụng công cụ RÚT NGẮN THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI. Triển khai áp dụng công cụ KANBAN (Pull signal) Sản phẩm ống nhựa VPC. Kế hoạch triển khai chi tiết theo Kế hoạch triển khai các dự án cải tiến có trọng tâm theo Lean (VSM + SMED + KANBAN).

2. Địa điểm thực hiện: Nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM; Địa chỉ: Lô C2, KCN Đồng An 2 – Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương

3. Thời gian thực hiện: 13 tháng kể từ ngày 09   tháng   02    năm  

Kĩ năng

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Đăng vào

12 Tháng Ba, 2017

Contact Me on Zalo