Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh
Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh.

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh bắt đầu thực hiện dự án.

Địa điểm thực hiện: Bình An, Dĩ An, Bình Dương;

Hai bên đều thống nhất hoàn thành các trách nhiệm của mỗi bên và sử dụng các năng lực tốt nhất hiện có của mỗi bên để bảo đảm Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh thực hiện chương trình theo đúng thời hạn nêu trên.

Trách Nhiệm Của Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh cam kết thể hiện sự ủng hộ toàn diện việc áp dụng Lean6sigma trước toàn thể nhân viên của Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm tất cả công nhân viên có liên quan của Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh thấu hiểu tầm quan trọng của chương trình áp dụng Lean6sigma đồng thời hỗ trợ đầy đủ cho các nhân viên có liên quan thực hiện chương trình này;

Cung cấp cho CiCC tất cả những thông tin cần thiết của các  quá trình chính cần cải tiến của Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hướng dẫn thực hành Lean6sigma;

Cung cấp các nguồn lực thích hợp để hình thành Ban chỉ đạo Lean6sigma, ưu tiên bố trí thời gian cho chương trình tổng thể thực hiện Lean6sigma nêu trong phụ lục của hợp đồng này;

Bố trí đội ngũ cán bộ thích hợp tham gia chương trình đào tạo để thực hiện chương trình Lean6sigma;

Kĩ năng

Đăng vào

12 Tháng Ba, 2012

Contact Me on Zalo