DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA
Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site 
LSS01 – Lean Six Sigma Black Belt Certification20 daysYY
LSS01 – Lean Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 daysYY
LSS03 – Lean Six Sigma Champion Certification3 daysYY
LSS04 – Lean Six Sigma Green Belt Certification10 daysYY
LSS05 – Lean Six Sigma Master Black Belt Certification10 daysYN
LSS06 – Lean Six Sigma White Belt5 daysYY
LSS07 – Lean Six Sigma for Management1 dayYY
LSS08 – Lean Six Sigma Awareness2 daysYY
LSS09 – Lean Six Sigma Project Support5 daysNY
LSS10 – Lean Six Sigma Audit and Assessments2-5 daysNY
KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
JIT01 – Lean Practitioners Certification8 daysNY
JIT02 – Lean Implementer Certification12 daysYY
JIT03 – Planning and Leading Lean Kaizen Events4 daysYY
JIT04 – Targeted Lean Event4 daysNY
JIT05 – Understanding Lean Enterprise Tools1-2 days for each ToolYY
JIT06 – Lean for Management1 dayYY
JIT07 – Lean Awareness Manufacturing / Service3 daysYY
JIT08 – Lean Project Support5 daysNY
JIT09. Lean Audit and Assessments2-5 daysNY
JIT09 – Creating and Computerizing the Lean Office2 daysYY
JIT10 – Lean Performance Measurements2 daysYY
KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC
Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site 
SSM01 – Six Sigma Black Belt Certification20 daysYY
SSM02 – Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 daysYY
SSM03 – Six Sigma Champion Certification3 daysYY
SSM04 – Six Sigma Green Belt Certification10 daysYY
SSM05 – Six Sigma Master Black Belt Certification10 daysYN
SSM06 – Six Sigma White Belt5 daysYY
SSM07 – Six Sigma for Management1 dayYY
SSM08 – Six Sigma Awareness2 daysYY
SSM09 – Six Sigma Project Support5 daysNY
SSM10 – Six Sigma Audit and Assessments2-5 daysNY
KHÓA HỌC SIX SIGMA CHO THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN DMADV
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
DSS01 – Design for Six Sigma1-5 daysYY
DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development5 daysYY
KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM)1 daysYY
TPM02 – TPM for Management2 daysYY
TPM03 – TPM Awareness2 daysYY
TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support2 daysYY
TPM05 – TPM Planned Maintenance Support2 daysYY
TPM06 – TPM Focused Improvement Support2 daysYY
TPM07 – TPM Quality management Support2 daysYY
TPM08 – TPM Early/equipment management Support2 daysYY
TPM09 – TPM Education and Training Support2 daysYY
TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support2 daysYY
TPM11 – TPM Safety Health Environment Support2 daysYY
TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support2 daysYY
TPM13 – TPM Audit and Assessments2 daysYY
KHÓA HỌC TOTAL QUALITY MANAGEMENT TQM
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM)1 daysYY
TQM02 – TQM for Management2 daysYY
TQM03 – TQM Awareness2 daysYY
TQM04 – Advanced TQM with TQM tools6 daysYY
TQM05 – Practice and application TQM2 daysYY
TQM06 – Build up TQM System2 daysYY
TQM07 – TQM Audit and Assessments2 daysYY
CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE)3 daysYY
FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause Analysis)2 daysYY
FIT03 – Basic Statistics/Introduction to Minitab3 daysYY
FIT04 – Conducting Regression Analysis2 daysYY
FIT05 – Data Collection and Gage R&R  (MSA)2 daysYY
FIT05 – Implementing Statistical Process Control  (SPC)3 daysYY
FIT06 – Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)3 daysYY
FIT07 – Understanding and Conducting Data Analysis3 daysYY
FIT08 – Understanding and Measuring Process Performance2 daysYY
FIT09 – Understanding and Performing Hypothesis Testing2 daysYY
FIT10 – Cost of Quality (COQ) Implementation2 daysYY
FIT11 – Quality Function Deployment  (QFD)2 daysYY
FIT12 – Policy Deployment2 daysYY
FIT13 – 5S2 daysYY
FIT14 – Andon2 daysYY
FIT16 – Bottleneck Analysis2 daysYY
FIT17 – Continuous Flow2 daysYY
FIT18 – Gemba (The Real Place)2 daysYY
FIT19 – Heijunka (Level Scheduling)2 daysYY
FIT20 – Hoshin Kanri (Policy Deployment)2 daysYY
FIT21 – Jidoka (Autonomation)2 daysYY
FIT22 – Just-In-Time (JIT)2 daysYY
FIT23 – Kaizen (Continuous Improvement)2 daysYY
FIT24 – Kanban (Pull System)2 daysYY
FIT25 – KPIs (Key Performance Indicators)2 daysYY
FIT27 – Muda (Waste)2 daysYY
FIT28 – Overall Equipment Effectiveness (OEE)2 daysYY
FIT29 – PDCA (Plan, Do, Check, Act)2 daysYY
FIT30 – Poka-Yoke (Error Proofing)2 daysYY
FIT31 – Root Cause Analysis2 daysYY
FIX32 – Single-Minute Exchange of Dies (SMED)2 daysYY
FIX33 – Six Big Losses2 daysYY
FIX34 – SMART Goals2 daysYY
FIX35 – Standardized Work2 daysYY
FIX36 – Takt Time / Cycle Time2 daysYY
FIX37 – Total Productive Maintenance (TPM)2 daysYY
FIX38 – Value Stream Mapping2 daysYY
FIX39 – Visual Factory2 daysYY
KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
ATF01 – Advanced Product Quality Planning (APQP)1 dayNY
ATF02 – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)3 daysYY
ATF03 – Production Part Approval Process (PPAP)1 daysNY
ATF04 – Statistical Process Control (SPC)3 daysYY
ATF05 – Measurement System Analysis (MSA)2 daysYY
KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard2 daysYY
BSC02 – Advanced Balanced Scorecard3 daysYY
BSC03 – Practice and application Balanced Scorecard3 daysYY
BSC04 – Build up Balanced Scorecard system3 daysYY
KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM 
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
SCM01 – Supply Chain Strategies2 daysYY
SCM02 – Internet Technologies and Supply Chain Management3 daysYY
SCM03 – Performance Measures for Supply Chain Management3 daysYY
SCM04 – Product and Process Design for Supply Chain Management3 daysYY
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
PEX01 – Optimizing Teams for Success1 daysNY
PEX02 – Lean Assessments2 daysNY
PEX03 – Six Sigma Assessments2 daysNY
PEX04 – Lean Six Sigma Assessments2-5 daysNY
PEX05 – Enterprise Performance Diagnosis2-5 daysNY
Contact Me on Zalo