khóa học lean six sigma

khóa học Lean Six Sigma TPM TQM 5S 6S Kaizen BSC KPIs OKRs SCM và các công cụ cải tiến Năng Suất Chất Lượng thường sử dụng như FMEA SPC MSA DOE VSM KANBAN SMED 8D QFD Minitab…

Được CiCC thiết kế và phát triển chương trình chuyên nghiệp dựa trên kinh nghiệm tư vấn và huấn luyện của các chuyên gia hàng đầu, với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai cải tiến tổng thể các Doanh nghiệp Quốc tế và Việt Nam.

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA
Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site 
LSS01 – Lean Six Sigma Black Belt Certification20 daysYY
LSS01 – Lean Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 daysYY
LSS03 – Lean Six Sigma Champion Certification3 daysYY
LSS04 – Lean Six Sigma Green Belt Certification10 daysYY
LSS05 – Lean Six Sigma Master Black Belt Certification10 daysYN
LSS06 – Lean Six Sigma White Belt5 daysYY
LSS07 – Lean Six Sigma for Management1 dayYY
LSS08 – Lean Six Sigma Awareness2 daysYY
LSS09 – Lean Six Sigma Project Support5 daysNY
LSS10 – Lean Six Sigma Audit and Assessments2-5 daysNY
KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
JIT01 – Lean Practitioners Certification8 daysNY
JIT02 – Lean Implementer Certification12 daysYY
JIT03 – Planning and Leading Lean Kaizen Events4 daysYY
JIT04 – Targeted Lean Event4 daysNY
JIT05 – Understanding Lean Enterprise Tools1-2 days for each ToolYY
JIT06 – Lean for Management1 dayYY
JIT07 – Lean Awareness Manufacturing / Service3 daysYY
JIT08 – Lean Project Support5 daysNY
JIT09. Lean Audit and Assessments2-5 daysNY
JIT09 – Creating and Computerizing the Lean Office2 daysYY
JIT10 – Lean Performance Measurements2 daysYY
KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC
Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site 
SSM01 – Six Sigma Black Belt Certification20 daysYY
SSM02 – Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 daysYY
SSM03 – Six Sigma Champion Certification3 daysYY
SSM04 – Six Sigma Green Belt Certification10 daysYY
SSM05 – Six Sigma Master Black Belt Certification10 daysYN
SSM06 – Six Sigma White Belt5 daysYY
SSM07 – Six Sigma for Management1 dayYY
SSM08 – Six Sigma Awareness2 daysYY
SSM09 – Six Sigma Project Support5 daysNY
SSM10 – Six Sigma Audit and Assessments2-5 daysNY
KHÓA HỌC SIX SIGMA CHO THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN DMADV
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
DSS01 – Design for Six Sigma1-5 daysYY
DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development5 daysYY
KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM)1 daysYY
TPM02 – TPM for Management2 daysYY
TPM03 – TPM Awareness2 daysYY
TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support2 daysYY
TPM05 – TPM Planned Maintenance Support2 daysYY
TPM06 – TPM Focused Improvement Support2 daysYY
TPM07 – TPM Quality management Support2 daysYY
TPM08 – TPM Early/equipment management Support2 daysYY
TPM09 – TPM Education and Training Support2 daysYY
TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support2 daysYY
TPM11 – TPM Safety Health Environment Support2 daysYY
TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support2 daysYY
TPM13 – TPM Audit and Assessments2 daysYY
KHÓA HỌC TOTAL QUALITY MANAGEMENT TQM
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM)1 daysYY
TQM02 – TQM for Management2 daysYY
TQM03 – TQM Awareness2 daysYY
TQM04 – Advanced TQM with TQM tools6 daysYY
TQM05 – Practice and application TQM2 daysYY
TQM06 – Build up TQM System2 daysYY
TQM07 – TQM Audit and Assessments2 daysYY
CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE)3 daysYY
FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause Analysis)2 daysYY
FIT03 – Basic Statistics/Introduction to Minitab3 daysYY
FIT04 – Conducting Regression Analysis2 daysYY
FIT05 – Data Collection and Gage R&R  (MSA)2 daysYY
FIT05 – Implementing Statistical Process Control  (SPC)3 daysYY
FIT06 – Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)3 daysYY
FIT07 – Understanding and Conducting Data Analysis3 daysYY
FIT08 – Understanding and Measuring Process Performance2 daysYY
FIT09 – Understanding and Performing Hypothesis Testing2 daysYY
FIT10 – Cost of Quality (COQ) Implementation2 daysYY
FIT11 – Quality Function Deployment  (QFD)2 daysYY
FIT12 – Policy Deployment2 daysYY
FIT13 – 5S2 daysYY
FIT14 – Andon2 daysYY
FIT16 – Bottleneck Analysis2 daysYY
FIT17 – Continuous Flow2 daysYY
FIT18 – Gemba (The Real Place)2 daysYY
FIT19 – Heijunka (Level Scheduling)2 daysYY
FIT20 – Hoshin Kanri (Policy Deployment)2 daysYY
FIT21 – Jidoka (Autonomation)2 daysYY
FIT22 – Just-In-Time (JIT)2 daysYY
FIT23 – Kaizen (Continuous Improvement)2 daysYY
FIT24 – Kanban (Pull System)2 daysYY
FIT25 – KPIs (Key Performance Indicators)2 daysYY
FIT27 – Muda (Waste)2 daysYY
FIT28 – Overall Equipment Effectiveness (OEE)2 daysYY
FIT29 – PDCA (Plan, Do, Check, Act)2 daysYY
FIT30 – Poka-Yoke (Error Proofing)2 daysYY
FIT31 – Root Cause Analysis2 daysYY
FIX32 – Single-Minute Exchange of Dies (SMED)2 daysYY
FIX33 – Six Big Losses2 daysYY
FIX34 – SMART Goals2 daysYY
FIX35 – Standardized Work2 daysYY
FIX36 – Takt Time / Cycle Time2 daysYY
FIX37 – Total Productive Maintenance (TPM)2 daysYY
FIX38 – Value Stream Mapping2 daysYY
FIX39 – Visual Factory2 daysYY
KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
ATF01 – Advanced Product Quality Planning (APQP)1 dayNY
ATF02 – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)3 daysYY
ATF03 – Production Part Approval Process (PPAP)1 daysNY
ATF04 – Statistical Process Control (SPC)3 daysYY
ATF05 – Measurement System Analysis (MSA)2 daysYY
KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard2 daysYY
BSC02 – Advanced Balanced Scorecard3 daysYY
BSC03 – Practice and application Balanced Scorecard3 daysYY
BSC04 – Build up Balanced Scorecard system3 daysYY
KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM 
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
SCM01 – Supply Chain Strategies2 daysYY
SCM02 – Internet Technologies and Supply Chain Management3 daysYY
SCM03 – Performance Measures for Supply Chain Management3 daysYY
SCM04 – Product and Process Design for Supply Chain Management3 daysYY
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
Tên khóa họcThời lượngPublic On-site
PEX01 – Optimizing Teams for Success1 daysNY
PEX02 – Lean Assessments2 daysNY
PEX03 – Six Sigma Assessments2 daysNY
PEX04 – Lean Six Sigma Assessments2-5 daysNY
PEX05 – Enterprise Performance Diagnosis2-5 daysNY
Contact Me on Zalo