ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CÁC CÔNG CỤ & PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN TIÊN TIẾN
 1. Lean and Six Sigma (LSS)
 2. Total Productive Maintenance (TPM)
 3. Total Quality Management (TQM)
 4. Performance Excellence (PEX)
 5. Balanced Scorecard (BSC)
 6. Supply Chain management (SCM)
 7. TS16949 Core Tools & Related Standards (ATF)
 8. Software design and development (ERP)
 9. ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000…
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP & CÔNG CỤ CẢI TIẾN
KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA
Tên khóa họcThời lượng
LSS01 – Lean Six Sigma Black Belt Certification20 days
LSS01 – Lean Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 days
LSS03 – Lean Six Sigma Champion Certification3 days
LSS04 – Lean Six Sigma Green Belt Certification10 days
LSS05 – Lean Six Sigma Master Black Belt Certification10 days
LSS06 – Lean Six Sigma White Belt5 days
LSS07 – Lean Six Sigma for Management1 day
LSS08 – Lean Six Sigma Awareness2 days
LSS09 – Lean Six Sigma Project Support5 days
LSS10 – Lean Six Sigma Audit and Assessments2-5 days
KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME
Tên khóa họcThời lượng
JIT01 – Lean Practitioners Certification8 days
JIT02 – Lean Implementer Certification12 days
JIT03 – Planning and Leading Lean Kaizen Events4 days
JIT04 – Targeted Lean Event4 days
JIT05 – Understanding Lean Enterprise Tools1-2 days for each Tool
JIT06 – Lean for Management1 day
JIT07 – Lean Awareness Manufacturing / Service3 days
JIT08 – Lean Project Support5 days
JIT09. Lean Audit and Assessments2-5 days
JIT09 – Creating and Computerizing the Lean Office2 days
JIT10 – Lean Performance Measurements2 days
KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC
Tên khóa họcThời lượng
SSM01 – Six Sigma Black Belt Certification20 days
SSM02 – Six Sigma GB upgrade to BB Certification10 days
SSM03 – Six Sigma Champion Certification3 days
SSM04 – Six Sigma Green Belt Certification10 days
SSM05 – Six Sigma Master Black Belt Certification10 days
SSM06 – Six Sigma White Belt5 days
SSM07 – Six Sigma for Management1 day
SSM08 – Six Sigma Awareness2 days
SSM09 – Six Sigma Project Support5 days
SSM10 – Six Sigma Audit and Assessments2-5 days
KHÓA HỌC SIX SIGMA CHO THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN DMADV
Tên khóa họcThời lượng
DSS01 – Design for Six Sigma1-5 days
DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development5 days
KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM
Tên khóa họcThời lượng
TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM)1 days
TPM02 – TPM for Management2 days
TPM03 – TPM Awareness2 days
TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support2 days
TPM05 – TPM Planned Maintenance Support2 days
TPM06 – TPM Focused Improvement Support2 days
TPM07 – TPM Quality management Support2 days
TPM08 – TPM Early/equipment management Support2 days
TPM09 – TPM Education and Training Support2 days
TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support2 days
TPM11 – TPM Safety Health Environment Support2 days
TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support2 days
TPM13 – TPM Audit and Assessments2 days
KHÓA HỌC TOTAL QUALITY MANAGEMENT TQM
Tên khóa họcThời lượng
TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM)1 days
TQM02 – TQM for Management2 days
TQM03 – TQM Awareness2 days
TQM04 – Advanced TQM with TQM tools6 days
TQM05 – Practice and application TQM2 days
TQM06 – Build up TQM System2 days
TQM07 – TQM Audit and Assessments2 days
CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM
Tên khóa họcThời lượng
FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE)3 days
FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause Analysis)2 days
FIT03 – Basic Statistics/Introduction to Minitab3 days
FIT04 – Conducting Regression Analysis2 days
FIT05 – Data Collection and Gage R&R  (MSA)2 days
FIT05 – Implementing Statistical Process Control  (SPC)3 days
FIT06 – Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)3 days
FIT07 – Understanding and Conducting Data Analysis3 days
FIT08 – Understanding and Measuring Process Performance2 days
FIT09 – Understanding and Performing Hypothesis Testing2 days
FIT10 – Cost of Quality (COQ) Implementation2 days
FIT11 – Quality Function Deployment  (QFD)2 days
FIT12 – Policy Deployment2 days
FIT13 – 5S2 days
FIT14 – Andon2 days
FIT16 – Bottleneck Analysis2 days
FIT17 – Continuous Flow2 days
FIT18 – Gemba (The Real Place)2 days
FIT19 – Heijunka (Level Scheduling)2 days
FIT20 – Hoshin Kanri (Policy Deployment)2 days
FIT21 – Jidoka (Autonomation)2 days
FIT22 – Just-In-Time (JIT)2 days
FIT23 – Kaizen (Continuous Improvement)2 days
FIT24 – Kanban (Pull System)2 days
FIT25 – KPIs (Key Performance Indicators)2 days
FIT27 – Muda (Waste)2 days
FIT28 – Overall Equipment Effectiveness (OEE)2 days
FIT29 – PDCA (Plan, Do, Check, Act)2 days
FIT30 – Poka-Yoke (Error Proofing)2 days
FIT31 – Root Cause Analysis2 days
FIX32 – Single-Minute Exchange of Dies (SMED)2 days
FIX33 – Six Big Losses2 days
FIX34 – SMART Goals2 days
FIX35 – Standardized Work2 days
FIX36 – Takt Time / Cycle Time2 days
FIX37 – Total Productive Maintenance (TPM)2 days
FIX38 – Value Stream Mapping2 days
FIX39 – Visual Factory2 days
KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
Tên khóa họcThời lượng
ATF01 – Advanced Product Quality Planning (APQP)1 day
ATF02 – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)3 days
ATF03 – Production Part Approval Process (PPAP)1 days
ATF04 – Statistical Process Control (SPC)3 days
ATF05 – Measurement System Analysis (MSA)2 days
KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
Tên khóa họcThời lượng
BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard2 days
BSC02 – Advanced Balanced Scorecard3 days
BSC03 – Practice and application Balanced Scorecard3 days
BSC04 – Build up Balanced Scorecard system3 days
KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM
Tên khóa họcThời lượng
SCM01 – Supply Chain Strategies2 days
SCM02 – Internet Technologies and Supply Chain Management3 days
SCM03 – Performance Measures for Supply Chain Management3 days
SCM04 – Product and Process Design for Supply Chain Management3 days
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
Tên khóa họcThời lượng
PEX01 – Optimizing Teams for Success1 days
PEX02 – Lean Assessments2 days
PEX03 – Six Sigma Assessments2 days
PEX04 – Lean Six Sigma Assessments2-5 days
PEX05 – Enterprise Performance Diagnosis2-5 days
KẾT HỢP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC BSC & LEAN SIX SIGMA

THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPI/ OKR THEO BSC

Giới thiệu chương trình

“OKRs và KPIs, chúng ta nên chọn phương pháp đo lường nào? Liệu có thể kết hợp OKR với KPI cùng lúc được không?” OKRs và KPIs là phương pháp tiếp cận cập nhật của quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO. Do đó, tùy theo yêu cầu doanh nghiệp mà các nhà quản trị nên lựa chọn cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

KPI là viết tắt từ cụm từ Key Performance Indicator, có nghĩa “Chỉ số đo lường hiệu suất”. Đo lường theo các KPIs nhằm đánh giá KẾT QUẢ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chính xác bằng con số diễn ra có tần suất và gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể.

OKR được viết tắt từ cụm từ Objective & Key Result, có nghĩa “Mục tiêu và Kết quả then chốt”. Khi làm việc với OKR, bạn sẽ phải tự hỏi mình các câu hỏi: 1. Bạn cần đi đến đâu? 2. Làm thế nào để bạn biết bạn đang ở đó? 3. Bạn sẽ làm gì để đến đó?

Bạn không thể quản lý nhân viên hiệu quả nếu không có những chỉ tiêu công việc cụ thể và thực hiện đánh giá thành tích trên những chỉ tiêu cụ thể đo lường đó.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai các phương pháp và công cụ cải tiên tiên tiến, khóa học được thiết kế xuất phát từ nhu cầu cần được hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai KPI/OKR theo Balanced Scorecard thực tế, đặc biệt là cách lựa chọn những thước đo cho bộ phận gián tiếp vốn dĩ được xem là mơ hồ và khó đo lường hơn các chỉ số của kinh doanh, sản xuất.

Nội dung chương trình được thiết kế cho các lãnh đạo, trưởng phòng, nhân viên hiểu sâu hơn về cách thức triển khai xây dựng KPI/OKR theo mục tiêu công việc và tập trung nhiều vào logic xây dựng và thực hành/ thực thi.

Ngoài ra học viên còn được chuyên gia hướng dẫn và gợi ý áp dụng các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến như Lean Six Sigma… để làm thế nào đạt được các mục tiêu đã thiết lập cho các KPI/OKR.

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp các hiểu biết hệ thống về BSC & KPI/OKR
 • Hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để quản trị mục tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp
 • Sử dụng BSC & KPI/OKR để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI/OKR
 • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI/OKR
 • Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện BSC & KPI/OKR
 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để tiến hành cải tiến liên tục doanh nghiệp
THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TIẾN GREEN BELT - BLACK BELT

I. Biết vấn đề, biết nguyên nhân/ Problem Known, Cause Known (Improve (I) and Controls (C))

 • VA/NVA Analysis and Control Plan
 • Standardization and 5S – Visual Management
 • Forcus Improvement / Kaizen Event / Just Do It
 • Quick Problem Solving – 8D
 • Autonomous Maintenance
 • Quick Change Over – SMED
 • ErrorProofing – Poka Yoke – Andon

II. Biết vấn đề, không biết nguyên nhân/ Problem Known, Cause Unknown (M – A – I – C)

 • Process mapping and 7 QC tools
 • Brainstorming, 5 Why, Cause and Effect Diagram
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • Hypothesis Analysis
 • Regression Analysis
 • Line Balancing-TT/CT
 • Kanban

III. Vấn đề nghi ngờ, chưa rõ / Problem Suspected, But Unknown (D – M – A – I – C)

 • Statement of Work/ SIPOC and GAP Analysis
 • Value Stream Mapping (VSM)/ Process Mapping
 • Run Chart and Statistical Process Controls (SPC)
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Process Capability/ PPM
 • KPIV / KPOV
 • DOE

IV. Chư biết vấn đề, chưa nhận diện / Problem Unknown and Unrecognized (D – M – A – D – V)

 • Voice of the Customer and Voice of the Business
 • Kano Model
 • Quality Function Deployment (QFD)
 • Design Failure Mode and Effects Analysis
 • Design/Development for Six Sigma (DFSS)
 • Robust Design
 • Triz
GIỚI THIỆU & CHO THUÊ NHÂN SỰ CẢI TIẾN

Rent a Lean Six Sigma Black Belt

Our Rent a Lean Six Sigma Black Belt program brings the benefits of Lean Six Sigma to your organization right away. Our Black Belts and Master Black Belts have years of industry experience that can help accelerate deployment of Six Sigma skills when you have a pressing need that requires immediate action. Many of our customers choose to rent a Black Belt to lead projects while their associates are being developed. Whether you have a specific problem to be solved immediately or a general need to improve your business processes, our Black Belts can fill in the gaps.

Our Lean Six Sigma Black Belts can help:

 • Provide immediate Lean Six Sigma assistance to accelerate results.
 • Leverage years of industry experience as we partner with you for specific projects.
 • Lead projects teams, allowing for us to develop and guide the development of your employees.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN / TỪ XA

Showing 1–12 of 28 results

Contact Me on Zalo