Select Page

DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA
Tên khóa học Thời lượng Public On-site 
LSS01 – Lean Six Sigma Black Belt Certification 20 days Y Y
LSS01 – Lean Six Sigma GB upgrade to BB Certification 10 days Y Y
LSS03 – Lean Six Sigma Champion Certification 3 days Y Y
LSS04 – Lean Six Sigma Green Belt Certification 10 days Y Y
LSS05 – Lean Six Sigma Master Black Belt Certification 10 days Y N
LSS06 – Lean Six Sigma White Belt 5 days Y Y
LSS07 – Lean Six Sigma for Management 1 day Y Y
LSS08 – Lean Six Sigma Awareness 2 days Y Y
LSS09 – Lean Six Sigma Project Support 5 days N Y
LSS10 – Lean Six Sigma Audit and Assessments 2-5 days N Y
KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
JIT01 – Lean Practitioners Certification 8 days N Y
JIT02 – Lean Implementer Certification 12 days Y Y
JIT03 – Planning and Leading Lean Kaizen Events 4 days Y Y
JIT04 – Targeted Lean Event 4 days N Y
JIT05 – Understanding Lean Enterprise Tools 1-2 days for each Tool Y Y
JIT06 – Lean for Management 1 day Y Y
JIT07 – Lean Awareness Manufacturing / Service 3 days Y Y
JIT08 – Lean Project Support 5 days N Y
JIT09. Lean Audit and Assessments 2-5 days N Y
JIT09 – Creating and Computerizing the Lean Office 2 days Y Y
JIT10 – Lean Performance Measurements 2 days Y Y
KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC
Tên khóa học Thời lượng Public On-site 
SSM01 – Six Sigma Black Belt Certification 20 days Y Y
SSM02 – Six Sigma GB upgrade to BB Certification 10 days Y Y
SSM03 – Six Sigma Champion Certification 3 days Y Y
SSM04 – Six Sigma Green Belt Certification 10 days Y Y
SSM05 – Six Sigma Master Black Belt Certification 10 days Y N
SSM06 – Six Sigma White Belt 5 days Y Y
SSM07 – Six Sigma for Management 1 day Y Y
SSM08 – Six Sigma Awareness 2 days Y Y
SSM09 – Six Sigma Project Support 5 days N Y
SSM10 – Six Sigma Audit and Assessments 2-5 days N Y
KHÓA HỌC SIX SIGMA CHO THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN DMADV
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
DSS01 – Design for Six Sigma 1-5 days Y Y
DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development 5 days Y Y
KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM) 1 days Y Y
TPM02 – TPM for Management 2 days Y Y
TPM03 – TPM Awareness 2 days Y Y
TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support 2 days Y Y
TPM05 – TPM Planned Maintenance Support 2 days Y Y
TPM06 – TPM Focused Improvement Support 2 days Y Y
TPM07 – TPM Quality management Support 2 days Y Y
TPM08 – TPM Early/equipment management Support 2 days Y Y
TPM09 – TPM Education and Training Support 2 days Y Y
TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support 2 days Y Y
TPM11 – TPM Safety Health Environment Support 2 days Y Y
TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support 2 days Y Y
TPM13 – TPM Audit and Assessments 2 days Y Y
KHÓA HỌC TOTAL QUALITY MANAGEMENT TQM
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM) 1 days Y Y
TQM02 – TQM for Management 2 days Y Y
TQM03 – TQM Awareness 2 days Y Y
TQM04 – Advanced TQM with TQM tools 6 days Y Y
TQM05 – Practice and application TQM 2 days Y Y
TQM06 – Build up TQM System 2 days Y Y
TQM07 – TQM Audit and Assessments 2 days Y Y
CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE) 3 days Y Y
FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause Analysis) 2 days Y Y
FIT03 – Basic Statistics/Introduction to Minitab 3 days Y Y
FIT04 – Conducting Regression Analysis 2 days Y Y
FIT05 – Data Collection and Gage R&R  (MSA) 2 days Y Y
FIT05 – Implementing Statistical Process Control  (SPC) 3 days Y Y
FIT06 – Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 3 days Y Y
FIT07 – Understanding and Conducting Data Analysis 3 days Y Y
FIT08 – Understanding and Measuring Process Performance 2 days Y Y
FIT09 – Understanding and Performing Hypothesis Testing 2 days Y Y
FIT10 – Cost of Quality (COQ) Implementation 2 days Y Y
FIT11 – Quality Function Deployment  (QFD) 2 days Y Y
FIT12 – Policy Deployment 2 days Y Y
FIT13 – 5S 2 days Y Y
FIT14 – Andon 2 days Y Y
FIT16 – Bottleneck Analysis 2 days Y Y
FIT17 – Continuous Flow 2 days Y Y
FIT18 – Gemba (The Real Place) 2 days Y Y
FIT19 – Heijunka (Level Scheduling) 2 days Y Y
FIT20 – Hoshin Kanri (Policy Deployment) 2 days Y Y
FIT21 – Jidoka (Autonomation) 2 days Y Y
FIT22 – Just-In-Time (JIT) 2 days Y Y
FIT23 – Kaizen (Continuous Improvement) 2 days Y Y
FIT24 – Kanban (Pull System) 2 days Y Y
FIT25 – KPIs (Key Performance Indicators) 2 days Y Y
FIT27 – Muda (Waste) 2 days Y Y
FIT28 – Overall Equipment Effectiveness (OEE) 2 days Y Y
FIT29 – PDCA (Plan, Do, Check, Act) 2 days Y Y
FIT30 – Poka-Yoke (Error Proofing) 2 days Y Y
FIT31 – Root Cause Analysis 2 days Y Y
FIX32 – Single-Minute Exchange of Dies (SMED) 2 days Y Y
FIX33 – Six Big Losses 2 days Y Y
FIX34 – SMART Goals 2 days Y Y
FIX35 – Standardized Work 2 days Y Y
FIX36 – Takt Time / Cycle Time 2 days Y Y
FIX37 – Total Productive Maintenance (TPM) 2 days Y Y
FIX38 – Value Stream Mapping 2 days Y Y
FIX39 – Visual Factory 2 days Y Y
KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
ATF01 – Advanced Product Quality Planning (APQP) 1 day N Y
ATF02 – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 3 days Y Y
ATF03 – Production Part Approval Process (PPAP) 1 days N Y
ATF04 – Statistical Process Control (SPC) 3 days Y Y
ATF05 – Measurement System Analysis (MSA) 2 days Y Y
KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard 2 days Y Y
BSC02 – Advanced Balanced Scorecard 3 days Y Y
BSC03 – Practice and application Balanced Scorecard 3 days Y Y
BSC04 – Build up Balanced Scorecard system 3 days Y Y
KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM 
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
SCM01 – Supply Chain Strategies 2 days Y Y
SCM02 – Internet Technologies and Supply Chain Management 3 days Y Y
SCM03 – Performance Measures for Supply Chain Management 3 days Y Y
SCM04 – Product and Process Design for Supply Chain Management 3 days Y Y
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
Tên khóa học Thời lượng Public  On-site
PEX01 – Optimizing Teams for Success 1 days N Y
PEX02 – Lean Assessments 2 days N Y
PEX03 – Six Sigma Assessments 2 days N Y
PEX04 – Lean Six Sigma Assessments 2-5 days N Y
PEX05 – Enterprise Performance Diagnosis 2-5 days N Y

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

6 + 8 =

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC