YKK VIỆT NAM

YKK áp dụng TPM

YKK áp dụng TPM

CiCC Hướng dẫn triển khai Bảo trì năng suất tổng thể TPM cho tất cả các khu vực và phạm vị trong nhà máy YKK Việt Nam; bao gồm nhà máy tại KCN Amata, Biên hòa và KCN Nhơn Trạch. 

Tập trung triển khai 5S và Hướng dẫn triển khai Bảo trì tự quản (AM) bước 0, 1, 2, 3 tại 02 DÂY CHUYỀN MẪU tại hai địa điểm Nhà máy và nhân rộng mô hình AM bước 0, 1, 2, 3 cho 100% các chuyền/ khu vực còn lại.

<p style="text-align

read more