Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

Áp dụng triền khai Lean Six Sigma tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh.

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh bắt đầu thực hiện dự án.

Địa điểm thực hiện: Bình An, Dĩ An, Bình Dương;

Hai bên đều thống nhất hoàn thành các trách nhiệm của mỗi bên và sử

read more