Phương pháp Poka Yoke còn gọi là Error Proofing ( Phương pháp ngăn ngừa sai lỗi)

Là phương pháp ứng dụng đơn giản để ngăn ngừa tác động đến chất lượng trong quá trình sản xuất.

Tham khảo tài liệu sau: poka-yoke

Related posts: