Total Productive Maintenance (TPM – Bảo Trì Hiệu Quả Toàn Diện) là việc thực hiện có hệ thống việc bảo trì bởi mọi nhân viên thông qua các hoạt động nhóm nhỏ. Mục đích kép của TPM là không ngừng máy do sự cố và không khuyết tật; điều này rõ ràng làm cải thiện mức độ hiệu quả thiết bị và giảm chi phí. Nó cũng giảm thiểu chi phí tồn kho do phụ tùng thay thế. Người ta nói rằng đa số công ty nhận ra tốc độ vận hành thiết bị tăng 15-25 phần trăm trong ba năm đầu áp dụng TPM. Năng suất lao động nói chung cũng tăng một mức đáng kể, đôi khi cao đến 40-50 phần trăm.Người Nhật du nhập Bảo Trì Dự Phòng (Preventive Maintenance – PM) từ nước Mỹ vào những năm 1950 và nó đã được áp dụng tốt cho đến những năm 1970. Điều này chủ yếu bao gồm việc bảo trì theo thời gian bằng cách kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Vào những năm 1980, PM dần dần được thay thế bởi sự bảo trì dự đoán, hay sự bảo trì có điều kiện. TPM thường được định nghĩa là sự bảo trì hiệu quả bao gồm sự tham gia của tất cả mọi người – một loại kết hợp giữa PM và TQM (Total Quality Management – Quản Trị Chất Lượng Toàn Diện). Nhiều tổ chức hiểu sai điều này khi ngụ ý rằng chỉ công nhân trong xưởng cần thao gia. Thực ra, TPM cần phải được thực hiện trên một cơ sở toàn công ty.

TPM nhắm vào thiết lập các thực hành bảo trì tốt thông qua việc theo đuổi “năm mục đích của TPM “:

1. Cải thiện hiệu lực thiết bị: đánh giá hiệu lực của những phương tiện bằng việc nhận diện và đánh giá mọi thiệt hại xảy ra – thiệt hại do ngừng máy, thiệt hại giảm tốc độ và thiệt hại do khiếm khuyết.
2. Đạt được việc tự bảo trì: cho phép mọi người vận hành thiết bị nhận trách nhiệm cho, ít nhất là vài, nhiệm vụ bảo trì. Điều nàu có thể là: Mức độ sửa chữa (khi nhân viên thực hiện những chỉ dẫn phản ứng lại một vấn đề xảy ra); Mức ngăn ngừa ( khi nhân viên thực hiện những hoạt động tích cực nhằm ngăn ngừa những vấn đề được đoán trước); và Mức cải tiến (khi nhân viên chẳng những thực hiện hoạt động sửa sai mà còn đề xướng những sự cải tiến nhằm ngăn ngừa sự lỗi tái diễn)
3. Bảo trì có kế hoạch: có một cách tiếp cận có hệ thống tới mọi hoạt động bảo trì. Điều này bao gồm sự nhận biết bản chất và mức độ cho bảo trì dự phòng được yêu cầu cho từng bộ phận thiết bị, việc thiết lập những tiêu chuẩn cho việc bảo trì có điều kiện, và sự thiết lập trách nhiệm tương ứng cho nhân viên vận hành và nhân viên bảo trì. Những vai trò tương ứng của nhân viên “vận hành ” và “bảo trì” được phân biệt rõ ràng. Nhân viên bảo trì được mong đợi phát triển các hành động phòng ngừa và những công việc sử chữa hư hỏng, trong khi nhân viên vận hành đảm nhiệm công việc hỗ trợ và tổng quát. Nhân viên bảo trì thông thường chuyển sang vai trò hỗ trợ khi họ chịu trách nhiệm về việc huấn luyện các nhân viên vận hành, chẩn đoán vấn đề, lên kế hoạch và đánh giá thực hành bảo trì.
4. Huấn luyện mọi nhân viên về những kỹ năng liên quan bảo trì: trách nhiệm quy định của nhân viên vận hành và nhân viên bảo trì đòi hỏi rằng mỗi người có mọi kỹ năng cần thiết để thực hiện những vai trò này. TPM đặt một dấu nhấn quan trọng trên các huấn luyện thích hợp và liên tục .
5. Đạt được quản lý thiết bị từ trước: mục tiêu là tiến tới không bảo trì thông qua Duy Trì Ngăn Ngừa (Maintenance Prevention). MP bao gồm xem xét những nguyên nhân hư hỏng và khả năng duy trì của thiết bị trong suốt giai đoạn thiết kế, sản xuất, lắp đặt và chạy nghiệm thu. Như một phần toàn bộ quy trình, TPM cố gắng lần theo mọi nguy cơ có thể gây ra vấn đề về bảo trì cho đến nguyên nhân gốc của chúng để họ có thể trừ tại điểm sớm nhất trong toàn bộ quy trình thiết kế, sản xuất và triển khai.

TPM nhằm loại trừ những tổn thất.

* Thời gian ngừng máy do sự cố và chuyển đổi sản phẩm.
* Sự mất mát tốc độ (khi thiết bị không thể vận hành tại tốc độ tối ưu của nó).
* Chạy không tải và ngừng ngắn vì hoạt động bất thường của những cảm biến, ùn tắc công việc, …
* Những khuyết tật của quá trình do hàng hủy hay hàng hỏng cần tái chế.
* Giảm bớt năng suất trong khoảng thời gian từ khi khởi động đến khi sản xuất ổn định.