VÌ SAO SINGAPORE PHÁT TRIỂN THẦN KỲ

– Trọng dụng người tài – Đảng PAP trực tiếp lãnh đạo đất nước – Tiếng Anh là quốc ngữ – Nhà nước dân chủ, tôn trọng dân – Kiên quyết chống tham nhũng VÀ ĐÂY… bản chất của sự phát triển thần kỳ = NĂNG SUẤT (PRODUCTIVITY) Đây là một trong...