Chương trình Coffee Talk lần 4 với chủ đề “Ứng dụng Lean trong sản xuất”

Tại sao lại Lean?

Tiến trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới của Việt nam đang diễn ra một cách nhanh chóng. Hội nhập và toàn cầu hóa đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt nam, tuy nhiên cũng mang đến không ít mối đe dọa và sự thách thức. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng khốc liệt

read more